Notarius publicus i Helsingborg

I varje län skall det skall det finnas minst en notarius publicus. Länsstyrelsen i Skåne län har förordnat advokaten Martin Johansson, Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg, att vara Notarius publicus enligt förordning (1982:327) om Notarius publicus.

 • Tidbokning: 042 – 37 07 89.
 • Telefontid: måndag – fredag 09:00 – 12:00 och 13:00 – 16:00

Notarius publicus tjänster utförs mot betalning. Prislistan finns här.

Vi tar emot kort samt Swish  alternativt – efter överenskommelse – mot faktura.

Vi tar inte emot kontant betalning.

Notarius publicus tjänster:

Notarius publicus skall bland annat inom sitt verksamhetsområde – Helsingborgs kommun – gå allmänheten till handa med att:

 1. Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar. Läs mer om bestyrkande av namnteckningar här.
 2. Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
 3. Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
 4. Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
 5. Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
 6. Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behöriga att företräda någon annan.

Notarius publicus är vidare behörig, att utfärda intyg enligt artikel 6, första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Apostille). Läs mer om utfärdande av apostille här.

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta upp protester enligt växellagen och checklagen och fullfölja de uppgifter som ankommer på honom enligt särskilda bestämmelser i andra författningar.

Notarius publicus får inte utföra det

 1. som är förbehållet en myndighet
 2. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang

Notarius publicus är inte skyldig att:

 1. Ombesörja delgivning av handlingar.
 2. Utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar mellan olika ärenden och omständigheter. Vissa ärenden kan handläggas och avslutas direkt, andra ärenden kan ta flera dagar att handlägga.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close