Utfärdande av apostille

Jämlikt Haagkonventionen från den 5 oktober 1961 kan Notarius publicus utfärda Apostille på svenska handlingar,som skall uppvisas i ett annat konventionsland. Då en handling försätts med en Apostille är densamma undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär, att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från exempelvis en utländsk ambassad. I Sverige är det endast Notarius publicus, som numera får utfärda en Apostille.

En Apostille innebär, att Notarius publicus intygar vilken myndighet, som utfärdat handlingen, vem som undertecknat densamma och i viken egenskap så skett samt slutligen, att handlingen har myndighetens sigill/stämpel. Som ett krav för att utfärda Apostille erfordras, att nämnda uppgifter framgår i handlingen.

Apostille kan också utfärdas på handlingar eller intyg utfärdade av en auktoriserad översättare samt på intyg utfärdade av Notarius publicus.

Som exempel på handlingar som kan förses med Apostille – det krävs, att de inlämnas i original – kan nämnas följande:

  • Handlingar utfärdade av statliga svenska myndigheter, registerutdrag och andra handlingar
  • utfärdade av Polismyndigheten.
  • Betyg respektive intyg från universitet, högskolor samt kommunala skolor. Dock ej friskolor.
  • Handlingar undertecknade av Notarius publicus.
  • Översättningar gjorda av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare.
  • Utdrag från dop, födelse -och vigsel utfärdade av pastorsämbetet och Skatteverket, vigselbevis och vigselattester utfärdade av Svenska kyrkan respektive borgerliga vigselförrättare. Dock ej från frireligiösa eller utländska trossamfund.
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close